MEER OOR LWH

HERDERSPAAR

Johann & Heidemarie Kasselman

LEIERSSPAN

Ig en Louise Bredenkamp

Hercules en Hannelie Huyser

Henning en Hermien Ras

Zandré en Anzette Marx

ONS KERNSKRIFTE

Matteus 5:14: “Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie.”

Ons glo dat elke persoon in ons gemeente geroep word om op sy/haar unieke manier te skyn! Dit doen ons deur die EEN persoon, die EEN verlorene, die EEN gebrokene en die EEN familie te bereik!

Lukas 15:3-5: “Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis: 4 Sê nou een van julle het honderd skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die nege en negentig in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. 5 En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers.”

Ons hart is dus vir die 99 én vir die EEN!

LEWENDE WOORD KERNWAARDES

 • Liefde & Genade
  Ons sal ten alle tye God se gesindheid van liefde en genade teenoor alle mense openbaar.
 • Eenheid
  Ons is voortdurend daaraan toegewy om onderlinge Goddelike eenheid te bewaar en enigiets te vermy en teë te staan wat onenigheid en verdeeldheid bevorder.
 • Toewyding
  Ons gee ons algehele toewyding en getrouheid aan die visie, missie en kernwaardes van Lewende Woord.
 • Respek
  Ons ag elke persoon as in die beeld van God geskape te wees en glo dat onvoorwaardelike liefde en respek aan hulle betoon behoort te word, ongeag van hul geslag en kulturele of sosiale status.
 • Diensbaarheid
  In alles wat ons doen, openbaar ons ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid.
 • Integriteit
  Ons sal ten alle tye in eerlikheid, opregtheid en integriteit ten opsigte van ons verhoudinge, finansies, tyd, hulpbronne en verantwoordelikhede wandel.

LW HAZELDEAN KULTUUR

By Lewende Woord Hazeldean het ons ‘n kultuur van:

 • Liefde & Genade

Ons glo dat die Here Sy liefde in ons harte uitgestort het en vir ons die voorbeeld van genade gewys het, sodat ons mekaar opreg kan liefhê en Sy genade met mekaar kan deel. (1 Kor. 13:1-13; Joh. 13:34)

 • Woord & Heilige Gees

Ons glo in die bediening van die Woord saam met die vloei/beweging van die Heilige Gees. (Luk. 4:18-19)

 • Familie en Betrokkenheid

Ons is betrokke in die areas van:

 • Diensbywoning
 • Voltooiing van ons Voetspore-reeks
 • Ons onderskeie dien- of bedieningsareas. Sien ‘Lewende Stene’

 • Reuse verslaan deur die geloof

Ons glo dat ons elkeen die geestelike geveg in geloof veg en dat ons ‘n belofte van oorwinning het! (Rom. 1:17; Rm. 8:37)

 • Gee en Mededeelsaamheid

Ons gee graag van ons tyd, talente en hulpbronne. (Joh. 3:16)

 • Getuienis

Deur ons getuienis met ander te deel, laat ons ons lig skyn en word elkeen se geloof versterk! (1 Thess. 5:11; Openb. 12:11)

LW HAZELDEAN HELP FAMILIES IN NOOD

Ons is dankbaar dat ons gemeente tydens die grendeltyd al verskeie families in nood (binne en buite ons gemeente) van kos, klere en ander essensiële goedere kon voorsien! Die behoefte is egter groot en ons wil graag aanhou om ‘n verskil te maak.

Jy kan betrokke raak om families in die gemeente en gemeenskap te help deur:

 • Kos, klere of ander noodsaaklike items te skenk.
 • ‘n Kospakkie van R450 vir ‘n gesin van vier te borg (of gedeeltelik te borg).
 • Ons te kontak indien jy van iemand weet wat hulp benodig.

Kos: Hawermoutpap, Weetbix, mieliemeel, rys, pasta, vis, suiker, rooibos, langlewe-melk, Oros, Amasi, konfyt, grondboontjiebotter, brood, sout, soja-maalvleis, aartappels, kool, pampoen, kook-olie, hoenderstukke

Vir meer inligting in verband met:

 • Hoe jy betrokke kan raak, skakel asb. vir Elaine Thiele: 071 679 6495

Lewende Woord Hazeldean Bankbesonderhede:

Bank: ABSA Silverton | Rek.no: 408 733 2521 | Takkode: 632005

*Verwysing: LWH VF (Voed ’n Familie)

ONS GELOOFSBELYDENIS

 1. Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.
 2. Ons glo in die oorspronklike geskrewe, God-geïnspireerde Ou- en Nuwe Testament, bestaande uit die ses-en-sestig kanonieke boeke van die Bybel. Ons aanvaar dit as die hoogste en finale gesag vir geloof en lewenswandel. (2 Tim. 3:15-16; 2 Pet. 1:20-21; Heb. 1:1-2; Joh. 8:31-32; 1 Thess. 2:13; Ps. 119:9-11, 89, 105)
 3. Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees. (Gen. 1:1, 26; Matt. 28:19; 2 Kor. 13:14; Joh. 14:16)
 4. Ons glo in Jesus Christus wat van God ontvang en deur die Heilige Gees verwek is en gebore is uit die maagd Maria. Ons glo dat Hy waarlik God is en waarlik mens geword het. Hy het ‘n sondelose lewe gelei. (Jes. 7:14; Matt. 1:18, 23; 1 Pet. 2:22; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; Fil. 2:6-11; Joh. 1:14, 16:28; 17:4-5; Heb. 2:17-18)
 5. Ons glo dat die mens in God se beeld geskape is, maar dat deur die mens se oortreding hy van God geskei geraak het. Almal wat die ouderdom van morele aanspreeklikheid (toerekeningsvatbaarheid) bereik is self vir hul sondige dade verantwoordelik. (Gen. 1:26; Gen. 3:1-24; Rom. 3:10, 12, 23; Joh. 3:3)
 6. Ons glo dat Jesus Christus, volgens die Skrif, vir ons sonde as plaasvervangende offer gesterf het en dat elkeen wat in Hom glo geregverdig is op grond van Sy gestorte bloed. (Joh. 3:16-19; Rom. 4:25; Rom. 5:8; 1 Kor. 15:3-4; 1 Tim. 2:5-6; Efes. 2:8-9; Titus 3:5; 1 Pet. 1:18-19)
 7. Ons glo dat Jesus Christus fisies (liggaamlik) uit die dood opgestaan het en na die hemel opgevaar het en dat Hy nou as ons Hoëpriester en Voorspraak leef. (Matt. 28; Mark. 16:9-11; Luk. 9:22; Luk. 24:36-40; Joh. 20 & 21; Mark. 16:19-20; Luk. 24:36-53; Hand. 1:6-12; 1 Tim. 3:16; 1 Kor. 15:3-8; 1 Tim. 2:5; Heb. 10:10-12; 1 Joh. 2:1; Heb. 8:6; Rom. 8:34; Heb. 5:1-10)
 8. Ons glo in die persoonlike wederkoms van die Here Jesus Christus. (Hand 1:11; Openb. 1:7; Matt. 24:30; Mark. 13:26; Joh. 14:3; 1 Thess. 1:10; 4:16-17; 2 Thess. 1:7; Joh. 14:18; 2 Pet. 3:3-10)
 9. Ons glo dat almal wat Jesus Christus deur die geloof aangeneem het en hulle van hulle sonde bekeer het, deur die Gees wedergebore is en daardeur kinders van God word. (Joh. 1:12; Joh. 3:16; Rom. 3:20-24; 5:8-10; 2 Kor. 5:19-21; Gal. 3:26; 1 Joh. 5:12-13; Hand. 2:38; 1 Joh. 1:9; Hand. 16:3-31)
 10. Ons glo in die doping in die Heilige Gees, wat ons met krag beklee en ons toegang gee tot die gawes van die Gees waarmee ons ons dienswerk kan verrig. Ons glo in die God-ingestelde bedieninge van die Apostel, Profeet, Evangelis, Herder en Leraar. (Hand. 1:8; 2 Kor. 1:21-22; Rom. 8:9-11; 1 Kor. 12:7-13; Gal. 4:6; Joh. 15:26; Joh. 16:7; Rom. 5:5; Rom. 8:9; 2 Kor. 13:14; Fil. 2:1; Efes. 4:11-13)
 11. Ons glo in die opstanding van beide die regverdige en die onregverdige, die ewige geseëndheid van die vrygekooptes en die ewige verbanning van almal wat die gawe van verlossing verwerp het. (Joh. 5:28-29; Rom. 8:11; 1 Kor. 6:14; 15:51-54; Fil. 3:20-21; 2 Kor. 4:14; Matt. 25:40-46; Mark. 9:44, 46, 48-49; 2 Thess. 1:9; Openb. 20:12-17)
 12. Ons glo in die beginsel van die visionêre leier van die gemeente/bediening wat deur God as leier daargestel is en wat saam met ʼn meervoudige leierskap funksioneer. Die visionêre leier is die primus inter parus (“eerste onder gelykes”). Meervoudige leierskap, bestaande uit die visionêre leier saam met aangestelde ouderlinge, maak voorsiening vir die nodige wigte en teenwigte vir gesonde leierskap. (Efes. 4:11; 1 Thess. 5:12-13; Hand. 11:30, 14:23, 15:28; Tit. 1:5; Jak. 5:14; 1 Pet. 5:1-5; 1 Kor. 16:15-16; Spr. 15:22; Heb. 13:17)
 13. Ons glo dat die leierskap van die kerk die verantwoordelikheid dra vir die toesig en sorg van die lidmate en personeel. Waar nodig, moet die leierskap Bybelse dissipline vir die beskerming van die plaaslike kerk toepas. (Heb. 13:17; Gal. 6:1; Heb. 12:10-11; Jak. 5:20; 2 Tim. 2:24-25; Matt. 18:15-17; Tit. 3:10-11; 1 Kor. 5)
 14. Ons glo dat die een ware Kerk die hele gemeenskap is van dié wat deur Jesus Christus verlos is, en wedergebore is deur die Heilige Gees; asook dat die kerk op aarde die karakter van die hemelse Kerk moet aanneem. Daarom is die wedergeboorte en die persoonlike belydenis van Christus noodsaaklik vir kerklidmaatskap. (1 Kor. 3:16; 1 Pet. 2:4-9; Efes. 1:23; 1 Kor. 12:12-13; 1 Tim. 3:15; Efes. 2:20-21; Joh. 3:3; Rom. 10:9-11)
 15. Ons glo in die beginsel van ʼn heteroseksuele verhouding tussen ʼn natuurlike man en ʼn natuurlike vrou binne die grense van ʼn wettige huwelik. (Gen. 1:26-27; Matt. 19:4-6; Lev. 18:22; Rom. 1:24 27; 1 Kor. 6:9-11, 7:2; Heb. 13:4)
 16. Ons glo dat die Here Jesus Christus twee verordeninge ingestel het – die Doop in water en die Nagmaal, wat as gehoorsaamheidstappe onderhou moet word tot ’n ewige getuienis aan die belangrikste feite van die Christelike geloof. Die doop is die onderdompeling van die gelowige in water as ʼn belydenis van sy of haar identifikasie met Christus se dood en opstanding, en die Here se Nagmaal is die deelname aan die elemente wat simbolies is van die Verlosser se gebroke liggaam en gestorte bloed, ter herinnering aan Sy offerdood totdat Hy kom. (Matt. 28:19-20; Rom. 6:3-4; Hand. 2:38, 41-42, 8:12, 26-39, 22:16; Matt. 26:26-28; 1 Kor. 11:23-26)
 17. Ons glo dat daar in die Ou Testament voorsiening vir Goddelike genesing gemaak is en dat Goddelike genesing ʼn integrale deel van die Evangelie uitmaak. (Jes. 53:4-5; Matt. 8:16-17; Mark. 16:18; Hand. 10:38, 28:8; 1 Kor. 12:4; Jak. 5:14-15; 1 Pet. 2:24; Ps. 103:3; Heb. 13:8)
 18. Ons glo die Bybel leer ons dat sonder heiligmaking niemand die Here sal sien nie. Ons glo in die leer van heiligmaking as ʼn definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat by die nuwe geboorte begin en voortduur tot en met die voltooiing van ons verlossing. (Heb. 12:14; 1 Thess. 5:23; 2 Thess. 2:13; 2 Pet.3:18; 2 Kor. 3:18; Fil. 3:12-14; 1 Kor. 1:30; Efes. 5:26; Joh. 17:17)
 19. Die Kerk is oop vir verdere waarheid, wat die Heilige Gees vanuit die Skrif mag verlig. Ons glo dat die Heilige Gees se openbaring nie die gevestigde Bybelse waarhede en waardes sal weerspreek nie en dat dit met die karakter van die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, sal ooreenstem. (2 Tim. 3:16-17; Heb. 13:8; 1 Kor. 2:9, 4:6; Joh. 14:6, 26; 16:12-14; Mal. 3:6)

Kontak ons

hazeldean@lewendewoord.co.za

082 759 7366

Hazeldean • Pretoria Oos